Zmena v hodnotení žiakov

Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica na základe odporúčaní  predmetových komisií oznamuje, že v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa na konci školského roka nebudú klasifikovať predmety: Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova.

Na vysvedčení sa uvedie, že žiak predmet absolvoval. 

Ostatné predmety budú v rámci záverečného hodnotenia na konci školského roka klasifikované.