MATURITA 2016

Maturita 2016

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods.2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2015/2016 v predmetoch:

  • 15. marca 2016 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 16. marca 2016 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 17. marca 2016 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 18. marca 2016 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2016 do 10. júna 2016.


Praktická časť maturitnej skúšky (PČOZ) sa bude konať v dňoch 22.04., 25.04., 26.04. a 27.04.2016.

Podrobný harmonogram nájdete tu: Harmonogram PČOZ 2016


Ústna forma maturitnej skúšky sa bude konať v termíne od 30.05. 2016 do 02.06.2016.Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia


Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2016