Študentský parlament

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Študentský parlament vznikol v Senici v roku 2002 na základe iniciatívy senického Centra voľného času Stonožka a primátora mesta a bol konkrétnym výsledkom 1.ročníka mestského Dňa študentstva 2001.

Študentský parlament je poradným orgánom primátora mesta a predĺženou pomocnou rukou CVČ v oblasti práce s mládežou. Zasadá 1x mesačne, zo zasadnutí sa vedú a elektronicky zasielajú zápisnice s úlohami. Parlament má svoj Štatút, celoročné plány práce, fotodokumentáciu, činnosť propaguje vďaka vlastnej vitríne na námestí a Wall of youth v senickej čajovni a od roku 2005 parlament vydáva Študentské listy, ktorú sú samostatnou súčasťou mesačníka Naša Senica.

Cieľom práce Š.P. je aktivizácia a vplyv na študentské rady jednotlivých škôl,  rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva najmä v školskej a sociálnej oblasti(zbierky, práca s deťmi v CVČ, pomoc pri organizácii podujatí ŠP, CVČ, mesta..), spolupráca s ostatnými mládežníckymi a dobrovoľníckymi organizáciami a inštitúciami(Domka, Mladí zelení, Čajovňa u sousedú, CVČ, komisia mládeže...) a tiež s MÚ, MsKS, Záhorským osvetovým strediskom pri organizovaní veľkých mestských podujatí ako Záhorácky maratón, olympiáda, alebo 750.výročia založenia mesta, ďalej realizácia celoslovenských mládežníckych, ale i iných kampaní a výziev v podmienkach mesta (napr. Každý iný – všetci rovní, MŠ SR a Iuventy), vzdelávanie členov ŠP, „družobná“ činnosť  s parlamentom v Pezinku, Myjave a Partizánskom, podpora mládežníckych záujmových kolektívov v meste, a najmä v CVČ, sledovanie vypísaných grantov mládežníckeho zamerania a pomoc senickej mládeži pri spracovaní projektov, príprava a realizácia vlastných projektov a tradičných podujatí ŠP. Jedným slovom – Š.P. sa snaží konkrétne napĺňať pojem participácia mladých na živote mesta.