Riaditeľské voľno

SOŠ Senica, V. Paulínyho-Tótha 31/5, 905 01 Senica, zastúpená Mgr. Pavlom Paradeiserom, riaditeľom školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje  dňa 29. októbra 2018 (pondelok) žiakom SOŠ Senica riaditeľské voľno.

Čítať viac na zobraziť

23.10.2018

Projekt Drogy a zákon

Na našej škole každoročne v rámci Protidrogovej prevencie uskutočňujeme  v spolupráci s Policajným zborom v Senici prednášku s témou Drogy a zákon. Protidrogová prevencia pôsobí v prostredí školy a  v rámci tejto prevencie kpt. Mgr. Jana Dujková žiakom priblížila  18. 10. 2018 problematiku spojenú s tou témou. 

Čítať ďalej na zobraziť

19.10.2018

Komisionálne skúšky šk. roka 2017/2018 v opravnom a náhradnom termíne od 27. 08. 2018 do 30. 08. 2018

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2017/2018 v opravnom a náhradnom termíne budú od 27. 08. 2018 do 30. 08. 2018,   od 8, 00 hod. v budove školy.

Harmonogram a rozpis učební bude umiestnený vo vestibule školy.

27.8.2018

MS- opravná maturitná skúška september

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky – miesto konania opravnej maturitnej skúšky september 2018

Na základe ustanovenia § 77  ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky – externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  (september 2018) podľa predmetov nasledovne:

Čítať viac na zobraziť

20.8.2018

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

SOŠ Senica má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory o celkovej rozlohe 316,74 m2 .

Bližšie informácie na Zobraziť

10.7.2018

Ukáž, čo dokážeš!

V dňoch 26. a 27. júna 2018 sme v rámci propagácie študijných a učebných odborov, ktoré ponúka naša škola absolventom základných škôl, pre žiakov ôsmych ročníkov senických základných škôl zorganizovali zábavné dopoludnie pod názvom „ UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ!“

Čítať viac na zobraziť

2.7.2018
Zobraziť všetky »