Prezentácii stredných škôl

SOŠ Senica na Prezentácii stredných škôl v Senici 2019

5.11.2019

Kvety ako živé ...

Dňa 16. 10. 2019 sa žiaci 4. A triedy, učebného odboru cukrár kuchár, stretli s pani Alžbetou Rafčíkovou, ktorá im predstavila svoju nevšednú záľubu

24.10.2019

Vyskúšali sme si carving ...

Spojili sme teóriu s praxou a dňa 17. 10. 2019 Denis Olah ukázal žiakom 2. ročníka odboru cukrár kuchár, ako sa pracuje s carvingovými nožmi.

24.10.2019

Súťaž o zlaté nožnice – UKÁŽ ČO VIEŠ

3. októbra 2019 sa naši šikovní žiaci zúčastnili celoslovenskej prehliadky odborných zručností budúcich kaderníkov a kozmetičiek v bratislavskej  Inchebe v súťaži o zlaté nožnice.

24.10.2019

Včelárenie na Slovensku a Plody Záhoria 2019

V dňoch 1. až 4. 10. 2019 sa v Dome kultúry v Senici konala výstava  VČELÁRENIE NA SLOVENSKU  a zároveň výstava ovocia a zeleniny PLODY ZÁHORIA 2019, na ktorej sa zúčastnili  žiaci učebného odboru cukrár kuchár z 2. a 4. ročníka a žiaci študijného odboru kozmetik zo 4. ročníka.

17.10.2019

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Senica, zapísanú v Liste vlastníctva č. 3539, súpisné číslo 532 na  parcele č.3111/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na ulici Továrenská 532, PSČ 905 01 Senica. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

15.10.2019
Zobraziť všetky »