Deň finančnej gramotnosti

8. september ako deň finančnej gramotnosti sme si pripomenuli so žiakmi na hodinách ekonomiky. Deň finančnej gramotnosti je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva.  

Finančná gramotnosť môže byť charakterizovaná ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Žiaci preto na hodinách ekonomiky riešili vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Veríme, že aj táto aktivita prispela k osvojeniu si niekedy  bežných činností a pojmov, ktoré majú pre každého jednotlivca význam pri plánovaní jeho osobnej finančnej politiky.

Ing. Danica Rapantová