Prijímacie skúšky 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktuálne platné Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021, na základe ktorého sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v červenom okrese (v okrese II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.

Keďže od 3.mája 2021 je naša škola podľa okresu zaradená do červenej farby, nebudeme vyžadovať od uchádzačov preukázanie sa testom pri vstupe do budovy školy. Pripájame ďalšie usmernenia k priebehu prijímacích skúšok:

a) Pred vstupom do budovy našej školy bude zmeraná teplota žiakom, osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

b) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

c) V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

a) Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľke strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľka určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľka určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.