Pokračovanie vyučovania od 3. mája 2021

Oznamujeme, že 3. mája 2021 je naša škola podľa okresu zaradená do červenej farby. Pri vstupe do budovy školy nebudeme vyžadovať pri prezenčnom vyučovaní od žiakov a zákonných zástupcov preukázanie sa testom, odovzdá sa iba Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V pondelok 3. mája 2021 bude vyučovanie na teoretickom aj praktickom vyučovaní prebiehať dištančnou formou.

Od 4. mája 2021 bude pokračovať prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky (okrem žiakov triedy III. A z dôvodu karantény) a dohodnuté skupiny žiakov 5+1 na praktickom vyučovaní. Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vyučovaní vrátane žiakov triedy III. A.

Žiaci na praktickom vyučovaní sa naďalej riadia pokynmi ZRŠ pre PV a MOV.
Žiaci na teoretickom vyučovaní sa naďalej učia podľa aktuálne platného rozvrhu a riadia sa pokynmi ZRŠ pre TV a triedneho učiteľa.