Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Po vstupe do budovy sú žiaci povinní nechať si riadne nasadené rúško až do momentu, keď budovu školy opustia. Žiaci po vstupe do budovy pôjdu priamo do určenej triedy. Žiaci sa neprezúvajú, neodkladajú si žiadne veci do skriniek na chodbách. Všetky veci si berú so sebou do tried a po skončení vyučovania si ich zoberú so sebou. Skrinky sa im pridelia až po 15. 09. 2021.

Otvorenie školského roka bude trvať približne 3 vyučovacie hodiny, na ktorých budú žiaci oboznámení so školským poriadkom, BOZP a PO, epidemiologickými opatreniami školy a podmienkami výučby.

Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy školy povolený nemajú.

Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali ŠKOLSKÝ SEMAFOR a dodržiavali nasledovné opatrenia: 

  • každý žiak musí mať pri vstupe do priestorov školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,
  • pri vstupe do si žiaci dezinfikujú ruky,
  • každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy vyplnené a podpísané tlačivo

" Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdá triednemu učiteľovi.

( Školský semafor a tlačivo je na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ )