MATURITA 2023

Maturitné témy ÚFIČ MS

TČ OZ

Študijný odbor: 6442 K obchodný pracovník TČ OZ

Téma 1


Obaly

Základné ekonomické pojmy

Účtovníctvo v súčasnosti a jeho právna úprava

Téma 2

Potraviny

Výroba, výrobok, tovar, tri základné výrobné faktory

Význam a úlohy účtovníctva

Téma 3


Mäso

Tri základné ekonomické otázky, 4 typy ekonomík

Formy a zloženie majetku

Téma 4

Mlieko a vajcia

Vznik a vývoj peňazí, trh, typy trhov, podstata a členenie platobného styku

Zdroje krytia majetku

Téma 5

Potraviny rastlinného pôvodu

Trhový mechanizmus, základné procesy trhového mechanizmu - dopyt, ponuka, tvorba ceny

Inventúra a inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov

Téma 6

Pochutiny - káva, čaj, kakao

Konkurencia, druhy konkurencie

Súvaha

Téma 7

Cukor, med, cukrovinky, čokoláda

Národné hospodárstvo, štruktúra národného hospodárstva, reprodukčný proces

Kolobeh majetku a hospodárske operácie

Téma 8

Nápoje

Následky hospodárskeho cyklu - nezamestnanosť a inflácia

Súvaha v pohybe - typické zmeny súvahových stavov

Téma 9

Zelenina

Podnik

Účtovanie na súvahových účtoch

Téma 10

Ovocie

Typy podnikov

Účtovanie na výsledkových účtoch

Téma 11

Drogériový tovar

Majetok podniku, charakteristika a druhy dlhodobého majetku

Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia

Téma 12

Športové potreby a hračky

Krátkodobý majetok podniku, zásobovanie

Účtovanie v jednotlivých obdobiach účtovného obdobia

Téma 13

Papier

Podnikanie, subjekty podnikania, právne formy podnikania v SR

Podstata účtovnej dokumentácie

Téma 14

Nábytok

Založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku

Funkcie a druhy účtovných dokladov

Téma 15

Elektrotechnický tovar

Obchodné spoločnosti - osobné obchodné spoločnosti

Spracovanie a obeh účtovných dokladov

Téma 16

Zlatnícke a šperkárske výrobky

Obchodné spoločnosti - kapitálové obchodné spoločnosti

Opravy chybných účtovných zápisov

Téma 17

Koža a kožušiny, obuv, kožená galantéria

Živnosti

Rámcová účtovná osnova pre podnikateľov

Téma 18

Textil

Personálna činnosť v podniku

Základné účtovanie o peniazoch v hotovosti - účet 211 - Pokladnica

Téma 19

Pochutiny - soľ, koreniny

Mzda, vybrané mzdové formy, doplnkové mzdové formy

Účtovanie peňazí na ceste a účtovanie cenín

Téma 20

Motorové vozidlá

Marketing v podniku

Účtovanie na bankových účtoch

Téma 21

Sklo a potreby pre domácnosť

Manažment podniku

Účtovanie o krátkodobých bankových úveroch

Téma 22

Členenie tovaru

Ekonomická stránka činnosti podniku

Účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch

Téma 23

Personálne písomnosti pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Banková sústava

Účtovanie o materiály

Téma 24

Marketing

Hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný platobný styk

Účtovanie o dlhodobom majetku

Téma 25

Personálne písomnosti pri vzniku pracovného pomeru

Manažéri v podniku, motivácia zamestnancov

Aktíva a pasíva podniku

Študijný odbor: 6446 K kozmetik TČ OZ

Téma 1

Anatómia kože

Kozmetické suroviny z ropy

Základné ekonomické pojmy

Téma 2

Fyziológia kože

Nervová sústava

Pleťové krémy

Téma 3

Vedľajšie kožné orgány

Močové ústrojenstvo

Tri základné ekonomické otázky, 4 typy ekonomík, trh, výmena tovaru a vznik peňazí

Téma 4

Vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav kože

Dýchacia sústava

Opaľovacie prostriedky

Téma 5

Vnútorné vplyvy pôsobiace na stav kože

Tráviaca sústava

Rastlinné oleje, živočíšne tuky

Téma 6

Tráviaca sústava

Biologicky aktívne látky

Dopyt a krivka dopytu, ponuka a krivka ponuky, rovnovážna cena a trhové ceny, konkurencia

Téma 7

Mikrobiológia

Mydlá, povrchovo aktívne látky, emulgátor

Národné hospodárstvo, hospodársky cyklus a jeho následky

Téma 8

Zrakové ústrojenstvo

Kozmetika v minulosti a súčasnosti

Podnik, druhy podnikov

Téma 9

Svalová sústava

Špecifické kozmetické suroviny

Dlhodobý a krátkodobý majetok podniku

Téma 10

Pleťové masky

Komplexne účinné látky

Podnikanie, subjekty podnikania, obchodné meno, založenie a zrušenie podniku

Téma 11

Kostrová sústava

Prípravky na líčenie

Obchodné spoločnosti

Téma 12

Kožné choroby z cievnych porúch

Cievna sústava

Živnosti

Téma 13

Prístroje používané v kozmetike

Regresívne zmeny

Personálna činnosť v podniku

Téma 14

Objektívne a subjektívne prejavy kožných chorôb

Masáž tváre

Odmeňovanie zamestnancov podniku

Téma 15

Liečenie kožných chorôb

Progresívne zmeny

Marketing podniku

Téma 16

Liečenie kožných chorôb

Ústna hygiena

Manažment podniku

Téma 17

Ochorenia mazových žliaz

Sústava žliaz s vnútornou sekréciou

Prípravky na ošetrenie rúk a nechtov

Téma 18

Príčiny kožných chorôb

Kozmetické ošetrenie tváre

Ekonomická stránka činnosti podniku

Téma 19

Využitie kozmetických úkonov v praxi

Lymfatický systém

Banková sústava

Téma 20

Ochorenia kože vyvolané kokmi

Diagnostikovanie pleti podľa MUDr. Otakara Feřteka

Formy platobného styku

Téma 21

Plesňové kožné choroby

Ochrana proti prenosným chorobám

Alkoholy

Téma 22

Kožné choroby s kozmetickými defektmi

Zápal

Vonné prípravky a prípravky na osobnú hygienu

Téma 23

Kožné choroby z precitlivenosti

Imunológia

Správanie sa k zákazníkovi a typy zákazníkov

Téma 24

Kožné choroby vyvolané vírusmi

Krv

Výrobná činnosť podniku

Téma 25

Nádorové bujnenie

Štruktúra živočíšnej bunky

Poisťovníctvo

Študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách TČ OZ

Téma 1

Základné ekonomické pojmy

Účtovníctvo v súčasnosti a jeho právna úprava

Základné školy vo vývoji manažmentu

Téma 2

Výroba, výrobok, tovar, tri základné výrobné faktory

Význam a úlohy účtovníctva

Podstata pojmu komunikácia

Téma 3

Tri základné ekonomické otázky, 4 typy ekonomík

Formy a zloženie majetku

Komunikačná politika podniku

Téma 4

Vznik a vývoj peňazí, trh, typy trhov, podstata a členenie platobného styku

Zdroje krytia majetku

Písomnosti súvisiace s pracovnými cestami

Téma 5

Trhový mechanizmus, základné procesy trhového mechanizmu - dopyt, ponuka, tvorba ceny

Inventúr a inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov

Interné písomnosti pri riadiacej činnosti organizácie

Téma 6

Konkurencia, druhy konkurencie

Súvaha

Písomnosti v obchodnom styku

Téma 7

Národné hospodárstvo, štruktúra národného hospodárstva, reprodukčný proces

Kolobeh majetku a hospodárske operácie

Písomnosti v obchodnom styku

Téma 8

Následky hospodárskeho cyklu - nezamestnanosť a inflácia

Súvaha v pohybe - typické zmeny súvahových stavov

Písomnosti v obchodnom styku

Téma 9

Podnik

Účtovanie na súvahových účtoch

Personálne písomnosti

Téma 10

Typy podnikov

Účtovanie na výsledkových účtoch

Písomnosti personálneho charakteru

Téma 11

Majetok podniku, charakteristika a druhy dlhodobého majetku

Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia

Písomnosti personálneho charakteru

Téma 12

Krátkodobý majetok podniku, zásobovanie

Účtovanie v jednotlivých obdobiach účtovného obdobia

Personálne písomnosti pri skončení pracovného pomeru

Téma 13

Podnikanie, subjekty podnikania, právne formy podnikania v SR

Podstata účtovnej dokumentácie

Personálne písomnosti - pri vzniku pracovného pomeru a počas jeho priebehu

Téma 14

Založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku

Funkcie a druhy účtovných dokladov

Písomnosti v oblasti marketingu

Téma 15

Obchodné spoločnosti - osobné obchodné spoločnosti

Spracovanie a obeh účtovných dokladov

Manažéri a vedenie ľudí

Téma 16

Obchodné spoločnosti - kapitálové obchodné spoločnosti

Opravy chybných účtovných zápisov

Etické problémy v pracovnoprávnych vzťahoch

Téma 17

Živnosti

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Komunikácia manažérov

Téma 18

Personálna činnosť podniku

Základné účtovanie o peniazoch v hotovosti - účet 211 - Pokladnica

Neverbálna komunikácia

Téma 19

Mzda, vybrané mzdové formy, doplnkové formy mzdy

Účtovanie peňazí na ceste a účtovanie cenín

Asertivita

Téma 20

Marketing podniku

Účtovanie na bankových účtoch

Telefonická komunikácia

Téma 21

Manažment podniku

Účtovanie o krátkodobých bankových úveroch

Typy zákazníkov

Téma 22

Ekonomická stránka činnosti podniku

Účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch

Časový manažment

Téma 23

Banková sústava

Účtovanie o materiáli

Neetická komunikácia

Téma 24

Hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný platobný styk

Účtovanie o dlhodobom majetku

Asertívne, pasívne, agresívne a manipulačné správanie

Téma 25

Manažéri v podniku, motivácia zamestnancov

Poisťovníctvo

Aktíva a pasíva podniku

Slovenský jazyk a literatúra

Maturitné tézy - slovenský jazyk

 1  Cudzie slová, druhy slovníkov

2  Slohové postupy

3  Umelecký štýl a umelecké jazykové prostriedky

4  Hovorový štýl

5  Rečnícky štýl, tvorba rečníckeho prejavu

6  Vznik a vývin slovenského jazyka

7  Vetné členy

8  Miesto slovenského jazyka medzi indoeurópskymi jazykmi

9  Systém slovnej zásoby (podľa doby a expresivity...)

10 Opis, jeho druhy a jazykové prostriedky

11 Charakteristika a jej druhy

12 Slovné druhy, gramatické kategórie

13 Priama  a nepriama reč

14 Lexikológia, jednovýznamové a viacvýznamové slová

15 Zásady slovenského pravopisu

16 Prozodické vlastnosti

17 Publicistický štýl

18 Umelecký opis, znaky

19 Štýlové rozvrstvenie slovnej zásady

20 Formy ústnej jazykovej komunikácie  (priama, nepriama, dialogická, monologická, bežná, oficiálna...)

21 Diskusia,  polemika, debata, diskusný príspevok

22 Rozprávanie v umeleckej literatúre, pásmo autora a pásmo postáv

23 Náučný štýl

24 Kritika

25 Informácia

26 Administratívny štýl

27 Komunikácia, ústny a písomný prejav, zásady výslovnosti

28 Veta a súvetie

29 Úvaha

30 Frazeológia, druhy

 

Maturitné tézy -   literatúra

 1.    Aktuálne problémy literatúry a kultúry

2.    Umelecká literatúra od najstarších čias po súčasnosť

3.    Umelecká literatúra od najstarších čias po súčasnosť

4.    Literárne osobnosti Senice a okolia

5.    Staroslovienska literatúra          

6.    Osvietenské myslenie, slovenská klasicistická literatúra

7.    Svetová romantická literatúra

8.    Slovenská romantická literatúra

9.    Dráma, počiatky divadla a dramatickej tvorby na Slovensku

10.  Svetová realistická literatúra

11.  Slovenská realistická literatúra

12.  Pavol Országh Hviezdoslav

13.  Dramatická tvorba v slovenskej literatúre 20. st.

14.  Literárna modernasvetová a slovenská

15.  Svetová medzivojnová literatúra

16.  Slovenská medzivojnová próza

17.  Slovenská medzivojnová poézia

18.  Lyrizovaná próza, naturizmus

19.  Svetová literatúra po roku 1945

20.  Slovenská poézia po roku 1945

21.  Protifašistická literatúra v dielach slovenskej literatúry

22.  Slovenská próza po roku 1945

23.  Vývin románu v slovenskej literatúre

24.  Humor, satira a paródia v dielach slovenskej literatúry

25.  Významné dejinné udalosti v dielach slovenskej literatúry

26.  Ženypoetky a spisovateľky v slovenskej literatúre

27.  Lyrikavznik, vývin a jej druhy

28.  Výrazná ženská postava v literárnych dielach 

29.  Láska mladých ľudí v dielach slovenskej i svetovej literatúry

30.  Ľudová slovesnosť, jej druhy a žánre

Anglický jazyk

Maturitné zadania (MZ) ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka v školskom roku 2022/2023:

Maturitné zadania (MZ) z anglického jazyka pre školský rok 2022/2023 sú polytematického charakteru, zodpovedajúce platnému Katalógu cieľových požiadaviek a pozostávajú z troch úloh:

Úloha č.1 – reprodukcia a rozprávanie k téme obrazového materiálu, prevláda forma monológu

Úloha č.2 – rozprávanie k danej téme prostredníctvom preddefinovaných otázok, zameraných na porozumenie a hodnotenie osvojených poznatkov, prevláda forma monológu

Úloha č.3 – tvorba a vedenie rozhovoru prostredníctvom zadefinovaného zadania, zameraná na aplikáciu osvojených vedomostí s dôrazom na samostatnosť a tvorivosť pri riešení nových situácií, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Č.MZ:

Úloha č.1:        Vizuálny podnet

Úloha č.2:            Prezentácia

Úloha č.3:        Situačný dialóg

1

Rodina a spoločnosť - popis fotografií so zameraním na rodinu a spoločnosť, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Slovensko - zodpovedanie uvedených otázok o Slovensku, jeho prírodných krásach, zaujímavých miestach, prevláda forma monológu

Mládež a jej svet - dialóg so skúšajúcim na danú tému o problémoch mládeže, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

2

Kultúra a umenie - popis fotografií so zameraním na kultúru a umenie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Stravovanie - zodpovedanie uvedených otázok o stravovaní, prevláda forma monológu

Krajiny, mestá a miesta - dialóg so skúšajúcim na danú tému o krajinách, mestách a miestach, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

3

Šport - popis fotografií so zameraním na šport, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Krajina, ktorej jazyk sa učím - zodpovedanie uvedených otázok o krajinách, ktorých jazyk sa učím, prevláda forma monológu

Multikultúrna spoločnosť - dialóg so skúšajúcim na danú tému o multikultúrnej spoločnosti, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

4

Domov a bývanie - popis fotografií so zameraním na domov a bývanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Multikultúrna spoločnosť - zodpovedanie uvedených otázok o multikultúrnej spoločnosti, prevláda forma monológu

Obchod a služby - dialóg so skúšajúcim na danú tému o obchode a službách, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

5

Obchod a služby - popis fotografií so zameraním na obchod a služby, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Človek a spoločnosť - zodpovedanie uvedených otázok o človeku a spoločnosti, prevláda forma monológu

Masmédiá - dialóg so skúšajúcim na danú tému o masmédiách, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

6

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie - popis fotografií so zameraním na starostlivosť o zdravie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Mládež a jej svet - zodpovedanie uvedených otázok o mládeži a jej svete, prevláda forma monológu

Človek a spoločnosť - dialóg so skúšajúcim na danú tému o človeku a spoločnosti, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

7

Doprava a cestovanie - popis fotografií so zameraním na dopravu a cestovanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Obchod a služby - zodpovedanie uvedených otázok o obchode a službách, prevláda forma monológu

Domov a bývanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o domove a bývaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

8

Vzdelávanie - popis fotografií so zameraním na vzdelávanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Komunikácia a jej formy - zodpovedanie uvedených otázok o komunikácii a jej formách, prevláda forma monológu

Doprava a cestovanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o doprave a cestovaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

9

Zamestnanie - popis fotografií so zameraním na zamestnanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Masmédiá - zodpovedanie uvedených otázok o masmédiách, prevláda forma monológu

Stravovanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o stravovaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

10

Vzťahy medzi ľuďmi - popis fotografií so zameraním na vzťahy medzi ľuďmi, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Voľný čas, záľuby a životný štýl - zodpovedanie uvedených otázok o voľnom čase, záľubách a životnom štýle, prevláda forma monológu

Človek a príroda - dialóg so skúšajúcim na danú tému o človeku a prírode, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

Č.MZ:

Úloha č.1:        Vizuálny podnet

Úloha č.2:            Prezentácia

Úloha č.3:        Situačný dialóg

11

Človek a príroda - popis fotografií so zameraním na ľudí a prírodu, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Domov a bývanie - zodpovedanie uvedených otázok o domove a bývaní, prevláda forma monológu

Vzory a ideály - dialóg so skúšajúcim na danú tému o vzoroch a ideáloch, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

12

Veda a technika v službách ľudstva - popis fotografií so zameraním na vedu a techniku, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Kultúra a umenie - zodpovedanie uvedených otázok o kultúre a umení, prevláda forma monológu

Krajina, ktorej jazyk sa učím - dialóg so skúšajúcim na danú tému o krajinách, ktorých jazyk sa učím, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

13

Človek a spoločnosť - popis fotografií so zameraním na rodinu a spoločnosť, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Knihy a literatúra - zodpovedanie uvedených otázok o knihách a literatúre, prevláda forma monológu

Slovensko - dialóg so skúšajúcim na danú tému o Slovensku, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

14

Komunikácia a jej formy - popis fotografií so zameraním na komunikáciu a jej formy, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Domov a bývanie - zodpovedanie uvedených otázok o domove a bývaní, prevláda forma monológu

Obchod a služby - dialóg so skúšajúcim na danú tému o obchode a službách, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

15

Masmédiá - popis fotografií so zameraním na masmédiá, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Krajiny, mestá a miesta - zodpovedanie uvedených otázok o krajinách, mestách a miestach, prevláda forma monológu

Rodina a spoločnosť - dialóg so skúšajúcim na danú tému o človeku, rodine a spoločnosti, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

16

Mládež a jej svet - popis fotografií so zameraním na mládež a jej svet, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Doprava a cestovanie - zodpovedanie uvedených otázok o doprave a cestovaní, prevláda forma monológu

Šport - dialóg so skúšajúcim na danú tému o športe, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

17

Stravovanie - popis fotografií so zameraním na stravovanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Zamestnanie - zodpovedanie uvedených otázok o zamestnaniach, prevláda forma monológu

Domov a bývanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o domove a bývaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

18

Voľný čas, záľuby a životný štýl - popis fotografií so zameraním na voľný čas, záľuby a životný štýl, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Doprava a cestovanie - zodpovedanie uvedených otázok o doprave a cestovaní, prevláda forma monológu

Zamestnanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o zamestnaniach, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

19

Multikultúrna spoločnosť - popis fotografií so zameraním na multikultúrnu spoločnosť, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Šport - zodpovedanie uvedených otázok o športe, prevláda forma monológu

Vzťahy medzi ľuďmi - dialóg so skúšajúcim na danú tému o vzťahoch medzi ľuďmi, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

20

Krajiny, mestá a miesta - popis fotografií so zameraním na krajiny, mestá a miesta, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Veda a technika v službách ľudstva - zodpovedanie uvedených otázok o vede a technike, vynálezoch, prevláda forma monológu

Vzdelávanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o vzdelávaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

21

Obliekanie a móda - popis fotografií so zameraním na obliekanie a módu, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Masmédiá - zodpovedanie uvedených otázok o masmédiách, prevláda forma monológu

Doprava a cestovanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o doprave a cestovaní, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

22

Knihy a literatúra - popis fotografií so zameraním na knihy a literatúru, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Rodina a spoločnosť - zodpovedanie uvedených otázok o rodine a spoločnosti, prevláda forma monológu

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o ľudskom tele a zdraví, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

23

Vzory a ideály - popis fotografií so zameraním na vzory a ideály, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Vzdelávanie - zodpovedanie uvedených otázok o vzdelávaní, prevláda forma monológu

Voľný čas, záľuby a životný štýl - dialóg so skúšajúcim na danú tému o voľnom čase, záľubách a životnom štýle, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

24

Domov a bývanie - popis fotografií so zameraním na domov a bývanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Obliekanie a móda - zodpovedanie uvedených otázok o obliekaní a móde, prevláda forma monológu

Knihy a literatúra - dialóg so skúšajúcim na danú tému o knihách a literatúre, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

Č.MZ:

Úloha č.1:        Vizuálny podnet

Úloha č.2:            Prezentácia

Úloha č.3:        Situačný dialóg

25

Krajina, ktorej jazyk sa učím - popis fotografií so zameraním na krajiny, ktorých jazyk sa učím, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie - zodpovedanie uvedených otázok o ľudskom tele a zdraví, prevláda forma monológu

Masmédiá - dialóg so skúšajúcim na danú tému o masmédiách, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

26

Obchod a služby - popis fotografií so zameraním na obchod a služby, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Vzťahy medzi ľuďmi - zodpovedanie uvedených otázok o vzťahoch medzi ľuďmi, prevláda forma monológu

Obliekanie a móda - dialóg so skúšajúcim na danú tému o obliekaní a móde, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

27

Slovensko - popis fotografií so zameraním na Slovensko, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Človek a príroda - zodpovedanie uvedených otázok o človeku a prírode, prevláda forma monológu

Komunikácia a jej formy - dialóg so skúšajúcim na danú tému o komunikácii a jej formách, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

28

Doprava a cestovanie - popis fotografií so zameraním na dopravu a cestovanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Zamestnanie - zodpovedanie uvedených otázok o zamestnaniach, prevláda forma monológu

Veda a technika v službách ľudstva - dialóg so skúšajúcim na danú tému o vede a technike, vynálezoch, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

29

Zamestnanie - popis fotografií so zameraním na zamestnanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Obchod a služby - zodpovedanie uvedených otázok o obchode a službách, prevláda forma monológu

Kultúra a umenie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o kultúre a umení, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

30

Masmédiá - popis fotografií so zameraním na masmédiá, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

Vzory a ideály - zodpovedanie uvedených otázok o vzoroch a ideáloch, prevláda forma monológu

Zamestnanie - dialóg so skúšajúcim na danú tému o zamestnaniach, prevláda forma dialógu s členmi maturitnej komisie

 Nemecký jazyk

Maturitné zadania (MZ) ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v školskom roku 2022/2023:

Maturitné zadania (MZ) z nemeckého jazyka pre školský rok 2022/2023 sú polytematického charakteru, zodpovedajúce platnému Katalógu cieľových požiadaviek a pozostávajú z troch úloh:

Úloha č.1 – reprodukcia a rozprávanie k téme obrazového materiálu, prevláda forma monológu.

Úloha č.2 – rozprávanie k danej téme prostredníctvom preddefinovaných otázok, zameraných na porozumenie a hodnotenie osvojených poznatkov, prevláda forma monológu.

Úloha č.3 – tvorba a vedenie rozhovoru prostredníctvom zadefinovaného zadania, zameraná na aplikáciu osvojených vedomostí s dôrazom na samostatnosť a tvorivosť pri riešení nových situácií, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

 

Zadanie 1

Úloha č.1    

Téma: Vzdelávanie

-          popis fotografií so zameraním na vzdelávanie, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2    

Téma: Komunikácia a jej formy

-          zodpovedanie uvedených otázok, komunikácia na verejnosti, v škole, medzi priateľmi, komunikácia prostredníctvom moderných technológií

 

Úloha č.3    

Téma: Obliekanie a móda

-          reakcia na danú tému v obchode s oblečením, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 2

 

Úloha č.1    

Téma: Domov a bývanie

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2    

Téma: Človek a príroda

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému

 

Úloha č.3    

Téma: Veda a technika v službách ľudstva

-          návšteva jadrovej elektrárne, zostavenie 5 otázok objasňujúce fungovanie a proces v jadrovej elektrárni, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 3

 

Úloha č.1    

Téma: Obliekanie a móda

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2    

Téma: Vzťahy medzi ľuďmi

-          zodpovedanie uvedených otázok, dialóg s maturitnou komisiou na uvedenú tému

 

Úloha č.3    

Téma: Šport

-          reakcia na uvedenú situáciu, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 4

 

Úloha č.1     

Téma: Vzory a ideály

-          rozpoznanie osôb na obrázkoch, odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2     

Téma: Šport

-          rozhovor na uvedenú tému, zodpovedanie otázok

 

Úloha č.3   

Téma: Človek a spoločnosť

-          rozhovor na uvedenú tému, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 5

 

Úloha č.1   

Téma: Komunikácia a jej formy

-          popísanie obrázkov, ako sa komunikovalo v minulosti a ako dnes, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Voľný čas, záľuby a životný štýl

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému

 

Úloha č.3   

Téma: Knihy a literatúra

-          rozhovor na danú tému v kníhkupectve, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 6

 

Úloha č.1   

Téma: Šport

-          popísanie jednotlivých druhov športu na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

-          komentár k danej téme, zodpovedanie otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3    

Téma: Voľný čas, záľuby a životný štýl

-          rozhovor priateľov na uvedenú tému, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 7

 

Úloha č.1   

Téma: Krajina, ktorej jazyk sa učím

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Krajiny, mestá a miesta

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému

 

Úloha č.3   

Téma: Multikultúrna spoločnosť

-          pomoc cudzincovi, zodpovedanie otázok k uvedenej téme, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 8

 

Úloha č.1  

Téma: Doprava a cestovanie

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2  

Téma: Človek a spoločnosť

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3  

Téma: Krajiny, mestá a miesta

-          rozhovor priateľov v meste, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 9

 

Úloha č.1   

Téma: Kultúra a umenie

-          podrobný popis fotografií, odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Vzory a ideály

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3

Téma: Zamestnanie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 10

Úloha č.1   

Téma: Človek a príroda

-          popis situácie na obrázkoch, reagovanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Stravovanie

-          odpovedanie na otázky týkajúce sa stravy a kuchyne, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Slovensko

-          predstavenie priateľovi zaujímavosti vlastnej vlasti, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 11

Úloha č.1   

Téma: Multikultúrna spoločnosť

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2     

Téma: Slovensko

-          popis hlavného mesta, prírodné krásy, zaujímavosti Slovenska, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3  

Téma: Masmédiá

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 12

 

Úloha č.1   

Téma: Voľný čas, záľuby a životný štýl

-          zodpovedanie uvedených otázok, popis situácií na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Knihy a literatúra

-          rozhovor na tému kniha, literárny autor, odpovedanie na otázky, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Úloha č.3   

Téma: Mládež a jej svet

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 13

 

Úloha č.1   

Téma: Obchod a služby

-          popis druhov obchodov na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Krajina, ktorej jazyk sa učím

-          informovanie o krajinách v ktorých sa rozpráva nemeckým jazykom, odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Kultúra a umenie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

Zadanie 14

 

Úloha č.1   

Téma: Zamestnanie

-          popis zamestnania na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Obliekanie a móda

-          informovanie o vzťahu k móde, odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Obchod a služby

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 15

 

Úloha č.1     

Téma: Knihy a literatúra

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Zamestnanie

-          odpovedanie na uvedené otázky, povolanie, ktoré sa mi páči, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Krajina, ktorej jazyk sa učím

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 16

 

Úloha č.1     

Téma: Vzťahy medzi ľuďmi

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Masmédiá

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Vzdelávanie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 17

 

Úloha č.1     

Téma: Rodina a spoločnosť

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Mládež a jej svet

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Vzťahy medzi ľuďmi

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 18

 

Úloha č.1     

Téma: Doprava a cestovanie

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Veda a technika v službách ľudstva

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Rodina s spoločnosť

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie


Zadanie 19

 

Úloha č.1   

Téma: Masmédiá

-          popis obrázkov, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Rodina a spoločnosť

-          odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Doprava a cestovanie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 20

 

Úloha č.1   

Téma: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

-          popis fotografií so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedených otázok, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Multikultúrna spoločnosť

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Stravovanie

-          rekcia na zadanie, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 21

 

Úloha č.1     

Téma: Krajiny, mestá a miesta

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Kultúra a umenie

-          odpovedanie na uvedené otázky danej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Domov a bývanie

-          rekcia na zadanie, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 22

 

Úloha č.1   

Téma: Veda a technika v službách ľudstva

-          podrobný popis fotografií, odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Krajina, ktorej jazyk sa učím

-          odpovedanie na uvedené otázky uvedenej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3

Téma: Komunikácia a jej formy

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 23

 

Úloha č.1   

Téma: Človek a spoločnosť

-          popis fotografií, a činností a tém na nich odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Domov a bývanie

-          popis vlastného bývania, odpovedanie na uvedené otázky uvedenej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3

Téma: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 24

 

Úloha č.1   

Téma: Slovensko

-          popis fotografií a lokalít na nich, odpovedanie na otázku, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Doprava a cestovanie

-          odpovedanie na uvedené otázky uvedenej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3

Téma: Človek a príroda

-          riešenie vzniknutej situácie podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

 

Zadanie 25

 

Úloha č.1   

Téma: Stravovanie

-          popis fotografií týkajúcich sa uvedenej témy  odpovedanie na otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Obchody a služby

-          odpovedanie na uvedené otázky uvedenej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3

Téma: Domov a bývanie

-          riešenie vzniknutej situácie podľa zadania, odpovede na otázky, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 

Zadanie 26

 

Úloha č.1     

Téma: Multikultúrna spoločnosť

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Stravovanie

-          odpovedanie na uvedené otázky uvedenej témy, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Doprava a cestovanie

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 Zadanie 27

 

Úloha č.1     

Téma: Doprava a cestovanie

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na nich, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Vzdelávanie

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Slovensko

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisi

 

Zadanie 28

 

Úloha č.1     

Téma: Mládež a jej svet

-          popis obrázkov a činností ľudí vyobrazených na obrázkoch, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Zamestnanie

-          odpovedanie na uvedené otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.3   

Téma: Vzory a ideály

-          reakcia na vzniknutú situáciu podľa zadania, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 Zadanie 29

 

Úloha č.1   

Téma:  Veda a technika v službách ľudstva

-          popis fotografie so zameraním na danú tému, zodpovedanie uvedenej otázky, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Mládež a jej svet

-          zodpovedanie uvedených otázok, rozhovor na uvedenú tému

 

Úloha č.3   

Téma: Zamestnanie

-          reakcia na uvedenú situáciu, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 Zadanie 30

 

Úloha č.1   

Téma: Knihy a literatúra

-          popísanie obrázkov, komentár k nim, prevláda forma monológu

 

Úloha č.2   

Téma: Obliekanie a móda

-          zodpovedanie uvedených otázok, úloha módy v živote človeka, rozhovor na uvedenú tému

 

Úloha č.3   

Téma: Voľný čas, záľuby a životný štýl

-          rozhovor na danú tému, prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie

 

 


                     


ÚFIČ MS 2023

Termín konania:  22. - 24. 5. 2023

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ÚFIČ maturitnej skúšky

     1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
     2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.
     3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky.
     4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov.
     5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu.
     6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú.
     7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.
     8. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.
     9. Každá škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.
     10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.
     11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
     12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.

Praktická časť odbornej zložky MS sa uskutoční od 24.4.2023 do 26.4.2023:

24.4.2023 o 8.00 hod. 6446K KOZMETIK, pracovisko Hodvábka, Továrenská, Senica

24.4.-25.4.2023 o 8.00 hod. 6403L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH, v budove školy, učebňa č.30

26.4.2023 o 10.00 hod. 6442K OBCHODNÝ PRACOVNÍK, pracovisko COOP Jednota, Námestie Oslobodenia, OD Cieľ


Maturitné témy

6446K KOZMETIK

 1. Hĺbkové čistenie pleti, zmäkčenie pleti parafínovou maskou, denné líčenie
 2. Masáž tváre a dekoltu, peeling, maska, mokrá manikúra

 3. Hĺbkové čistenie pleti, tepelné kompresie, masáž rúk

 4. Masáž tváre a dekoltu, maska, solux, svadobné líčenie

 5. Hĺbkové čistenie pleti, zmäkčenie pleti zmäkčujúcim gélom a lakovanie nechtov

 6. Hĺbkové čistenie pleti, depilácia nad hornou perou, karnevalové líčenie

 7. Masáž tváre a dekoltu, líčenie tváre s glitrami

 8. Hĺbkové čistenie pleti, diamantová mikrodermabrázia, denné líčenie

 9. Masáž tváre a dekoltu, maska, scin scrubber, líčenie podľa predlohy

 10. Hĺbkové čistenie pleti, zmäkčenie pleti evaporom, večerné líčenie

 11. Hĺbkové čistenie pleti, zmäkčenie pleti zmäkčovadlom, líčenie tváre – vlastná fantázia

 12. Masáž tváre a dekoltu, chemický peeling, večerné líčenie


6403L Podnikanie v remeslách a službách - denná forma

Téma 1

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – skladník

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

 Téma 2

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – telefonický operátor

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu


Téma 3

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – kuchárka v hotelovej reštaurácii

2. časť obhajoba podnikateľského plánu

Téma 4

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu - technik údržbár

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 5

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – vedúci autoservisu

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 6

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – nákupca náhradných autodielov

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 7

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – krupiér

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 8

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – manažérka pre kino CINEMAX

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 9

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – manažér výrobného strediska cateringovej spoločnosti

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 10

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – kuchárka ázijských jedál

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 11

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – letecký mechanik

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 12

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu - taxikár

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 13

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – manažér údržby a opráv poľnohospodárskych strojov

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 14

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – manažér predaja motocyklov KTM

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 15

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – správca počítačovej siete

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu


6403L Podnikanie v remeslách a službách - externá forma

Téma 1

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu - sekretárka

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 2

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – recepčný v hoteli

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 3

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – sociálna terapeutka

2. časť obhajoba podnikateľského plánu

Téma 4

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – správca budov a vozového parku

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 5

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – vedúca jedálne materskej školy

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 6

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – obchodný zástupca pre vlasovú kozmetiku 

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 7

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – kultúrna referentka

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 8

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – majster dopravných prostriedkov a mechanizácie

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 9

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – príslušník policajného zboru

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 10

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – administratívna pracovníčka

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 11

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – realitný maklér

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 12

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – referentka skladového hospodárstva

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 13

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – správca počítačovej siete

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 14

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – marketingový pracovník

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

Téma 15

1. časť – prijímací pohovor na vybranú pracovnú pozíciu – archivár

2. časť – obhajoba podnikateľského plánu

 

6442K obchodný pracovník


Téma 1

 

Písomnosti pri zásobovaní, predajná cena

 

 Téma 2

 

Dispozičné riešenie predajní, zásoby, obaly, odvod tržby

 

 Téma 3

 

Finančné operácie v pokladnici, personálne písomnosti

 

 Téma 4

 

Práca marketingového oddelenia, písomnosti pri predaji tovaru, tržby

 

 Téma 5

 

Hygiena predaja, reklamácie zo strany spotrebiteľa

 

 Téma 6

 

Hmotná zodpovednosť pracovníkov predajní, údaje o tovare podľa legislatívy

 

 Téma 7

 

Skladovanie tovaru, personálne písomnosti, uzávierka pokladnice

 

 Téma 8

 

Etický kódex firmy, prozákaznícka orientácia, stravné lístky

 

 Téma 9

 

Predaj alkoholu a tabakových výrobkov, písomnosti pri nákupe, odvod tržby

 

 Téma 10

 

Zásoby v predajni, reklamačné konanie, personálne písomnosti

 


 

MS 2023

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS v školskom roku 2022/2023:

  

MATURITA 2023

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 

 

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – cudzie jazyky
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika
 • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023. 

 Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

 Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.


MS 2022

 

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS v školskom roku 2021/2022:

 

 

 

MATURITA 2022

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

 

 • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
 • 18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


MS 2021

Pokyn riaditeľky školy
k určeniu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia predmetov pre MS a ZS žiakov Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica v školskom roku 2020/2021

 

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021


MS 2020

 

Na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

EČ a PFIČ

je zrušená externá časť maturitnej skúšky a je zrušená písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

 

Žiak, ktorý bol prihlásený na vykonanie opravnej skúšky EČ a/alebo PFIČ MS v riadnom termíne EČ MS a/alebo PFIČ MS v školskom roku 2019/2020 (marec 2020) bude v zmysle § 77, odsek 5 školského zákona v platnom znení môcť vykonať túto opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2020 (3. - 8. 9. 2020). Na opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2020 (§ 77, odsek 7, školského zákona v platnom znení).

ÚFIČ

Ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Opatrenia sú pripravené tak, aby do 30. júna maturanti zmaturovali.

PČOZ

Termín praktickej časti odbornej zložky MS bude špecifikovaný neskôr.

Vypracované témy na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor 6444 4 K čašník je nutné odovzdať elektronicky do 08.04.2020.

Vypracované témy na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor 6403 L - podnikanie v remeslách a službách  je nutné odovzdať elektronicky do 08.04.2020.

MS 2019

 

Základné informácie ku MS

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

 

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zabezpečuje Štátny pedagogický ústav.

 

Použité skratky

 

Skratky, s ktorýmí je možné sa stretnúť na stránkach odkazovaných v texte tejto stránky (napr. maturitné témy):

 

 • CVTI SR — Centrum vedecko-technických informácií SR
 • EČ — externá časť
 • IČ — interná časť
 • IS — Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky
 • MS — maturitná skúška
 • MŠVVaŠ SR — Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • NÚCEM — Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • OŠ OÚ — Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja

 

 • PFIČ — písomná forma internej časti
 • PMK — predmetová maturitná komisia
 • ŠMK — školská maturitná komisia
 • ŠPÚ — Štátny pedagogický ústav
 • ŠVS BB — Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
 • ÚFIČ — ústna forma internej časti
 • ÚKO — úloha s krátkou odpoveďou
 • ZZ — zdravotné znevýhodnenie

 

2 Termíny

 

2.1 Termíny prihlásenia sa na maturitnú skúšku

 

Žiaci posledného ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 28. septembra 2018. Možnosť zmien v prihlásení sa na maturitnú skúšku je do 15. októbra 2018, prípadne do 31. januára 2019 vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3).

 

2.2 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 12. až 14. marca 2019. Administrácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční podľa organizačných pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktoré budú zverejnené na stránkach NÚCEM-u a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (maturita.svsbb.sk, svs.edu.sk).

 

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019

 

 • 12. marec 2019 (utorok) — slovenský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2019 (streda) — anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
 • 14. marec 2019 (štvrtok) — matematika
 • 9. až 12. apríl 2019 — náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 3. až 6. september 2019 — opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

 

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Na opravnú skúšku externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku vykonať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

 

2.3 Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Príslušné Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

 

Riadny termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na našej škole:

 

 • 27. mája až 31. mája 2019 — ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

3 Legislatíva

 

3.1 Legislatívna úprava maturitnej skúšky

 

 • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
 • Vyhláška č. 142/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

 

3.2 Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh maturitnej skúšky

 

Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

 

 1. účinné od 1. septembra 2018:
  Zmena spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským): externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra.
  V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku.
 2. účinné od 1. septembra 2016:
  Nastavenie času administrácie testov externej časti maturitnej skúšky: z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 — anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.
  Nastavenie času administrácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 — anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.
 3. účinné od 1. septembra 2015:
  Predĺženie času administrácie testov externej časti maturitnej skúšky:
  1. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 90 na 100 minút,
  2. z matematiky zo 120 na 150 minút.
 4. účinné od 1. septembra 2013:
  Vzorec na výpočet stupňa prospechu zo slovenského jazyka a literatúry:
  V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 8, odsek 2).
  Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty.
  1. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka.
  2. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách, Príloha III. časť, predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, úvodný odsek).

 

Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3:2 alebo 1: 1, pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť v pomere 2:3, ale len do 31. augusta 2015 (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách, Príloha III. časť, predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, Hodnotenie, písmená c, d).

 

4 Predmety

 

4.1 Predmety maturitnej skúšky

 

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak

 

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 3. teoretická časť odbornej zložky
 4. praktická časť odbornej zložky

 

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

 

Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

 

Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak strednej odbornej školy vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1.

 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

 

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

 

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

 

Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

 

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

 

 

 

4.2 Zoznam predmetov maturitnej skúšky

 

vyhláška č. 318/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách

 

§ 12

 

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

 

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

 

a) cudzí jazyk,

 

b) spoločenskovedné predmety,

 

c) prírodovedné predmety,

 

d) ostatné predmety.

 

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

 

a) anglický jazyk,

 

b) francúzsky jazyk,

 

c) nemecký jazyk,

 

d) ruský jazyk,

 

e) španielsky jazyk,

 

f) taliansky jazyk.

 

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

 

a) dejepis,

 

b) geografia,

 

c) náuka o spoločnosti,

 

d) občianska náuka.

 

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

 

a) biológia,

 

b) fyzika,

 

c) chémia,

 

d) informatika,

 

e) matematika.

 

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

 

a) dejiny umenia,

 

b) deskriptívna geometria,

 

c) ekológia,

 

d) ekonomika,

 

e) estetika,

 

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

 

g) chorvátsky jazyk,

 

h) katolícke náboženstvo,

 

i) kresťanská etika,

 

j) latinčina,

 

k) literárna tvorba,

 

l) maďarský jazyk a literatúra,

 

m) muzikál,

 

n) poľský jazyk,

 

o) praktická časť odbornej zložky,

 

p) právo,

 

q) psychológia,

 

r) reformované náboženstvo,

 

s) slovenský jazyk a literatúra,

 

t) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

 

u) stretnutia s ľudovou kultúrou,

 

v) športový manažment,

 

w) teoretická časť odbornej zložky,

 

x) ukrajinský jazyk a literatúra,

 

y) základy športovej prípravy,

 

z) umenie a kultúra,

 

aa) rómsky jazyk a literatúra.

 

ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 

5 Klasifikácia

 

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

 

Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

 

Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a odsek 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

 

Upozornenie! O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

6 Organizácia maturitnej skúšky

 

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

 

Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.

 

Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

 

 


2018


20172016

 


2015