MATURITA

MS 2021

Pokyn riaditeľky školy
k určeniu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia predmetov pre MS a ZS žiakov Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica v školskom roku 2020/2021

 

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021


MS 2020

 

Na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

EČ a PFIČ

je zrušená externá časť maturitnej skúšky a je zrušená písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

 

Žiak, ktorý bol prihlásený na vykonanie opravnej skúšky EČ a/alebo PFIČ MS v riadnom termíne EČ MS a/alebo PFIČ MS v školskom roku 2019/2020 (marec 2020) bude v zmysle § 77, odsek 5 školského zákona v platnom znení môcť vykonať túto opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2020 (3. - 8. 9. 2020). Na opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2020 (§ 77, odsek 7, školského zákona v platnom znení).

ÚFIČ

Ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Opatrenia sú pripravené tak, aby do 30. júna maturanti zmaturovali.

PČOZ

Termín praktickej časti odbornej zložky MS bude špecifikovaný neskôr.

Vypracované témy na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor 6444 4 K čašník je nutné odovzdať elektronicky do 08.04.2020.

Vypracované témy na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor 6403 L - podnikanie v remeslách a službách  je nutné odovzdať elektronicky do 08.04.2020.

MS 2019

 

Základné informácie ku MS

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

 

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zabezpečuje Štátny pedagogický ústav.

 

Použité skratky

 

Skratky, s ktorýmí je možné sa stretnúť na stránkach odkazovaných v texte tejto stránky (napr. maturitné témy):

 

 • CVTI SR — Centrum vedecko-technických informácií SR
 • EČ — externá časť
 • IČ — interná časť
 • IS — Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky
 • MS — maturitná skúška
 • MŠVVaŠ SR — Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • NÚCEM — Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • OŠ OÚ — Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja

 

 • PFIČ — písomná forma internej časti
 • PMK — predmetová maturitná komisia
 • ŠMK — školská maturitná komisia
 • ŠPÚ — Štátny pedagogický ústav
 • ŠVS BB — Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
 • ÚFIČ — ústna forma internej časti
 • ÚKO — úloha s krátkou odpoveďou
 • ZZ — zdravotné znevýhodnenie

 

2 Termíny

 

2.1 Termíny prihlásenia sa na maturitnú skúšku

 

Žiaci posledného ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 28. septembra 2018. Možnosť zmien v prihlásení sa na maturitnú skúšku je do 15. októbra 2018, prípadne do 31. januára 2019 vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3).

 

2.2 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 12. až 14. marca 2019. Administrácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční podľa organizačných pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktoré budú zverejnené na stránkach NÚCEM-u a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (maturita.svsbb.sk, svs.edu.sk).

 

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019

 

 • 12. marec 2019 (utorok) — slovenský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2019 (streda) — anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
 • 14. marec 2019 (štvrtok) — matematika
 • 9. až 12. apríl 2019 — náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 3. až 6. september 2019 — opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

 

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Na opravnú skúšku externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku vykonať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

 

2.3 Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Príslušné Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

 

Riadny termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na našej škole:

 

 • 27. mája až 31. mája 2019 — ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

3 Legislatíva

 

3.1 Legislatívna úprava maturitnej skúšky

 

 • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
 • Vyhláška č. 142/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

 

3.2 Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh maturitnej skúšky

 

Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

 

 1. účinné od 1. septembra 2018:
  Zmena spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským): externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra.
  V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku.
 2. účinné od 1. septembra 2016:
  Nastavenie času administrácie testov externej časti maturitnej skúšky: z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 — anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.
  Nastavenie času administrácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 — anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.
 3. účinné od 1. septembra 2015:
  Predĺženie času administrácie testov externej časti maturitnej skúšky:
  1. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 90 na 100 minút,
  2. z matematiky zo 120 na 150 minút.
 4. účinné od 1. septembra 2013:
  Vzorec na výpočet stupňa prospechu zo slovenského jazyka a literatúry:
  V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 8, odsek 2).
  Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty.
  1. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka.
  2. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách, Príloha III. časť, predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, úvodný odsek).

 

Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3:2 alebo 1: 1, pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť v pomere 2:3, ale len do 31. augusta 2015 (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách, Príloha III. časť, predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, Hodnotenie, písmená c, d).

 

4 Predmety

 

4.1 Predmety maturitnej skúšky

 

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak

 

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 3. teoretická časť odbornej zložky
 4. praktická časť odbornej zložky

 

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

 

Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

 

Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak strednej odbornej školy vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1.

 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

 

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

 

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

 

Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

 

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

 

 

 

4.2 Zoznam predmetov maturitnej skúšky

 

vyhláška č. 318/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách

 

§ 12

 

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

 

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

 

a) cudzí jazyk,

 

b) spoločenskovedné predmety,

 

c) prírodovedné predmety,

 

d) ostatné predmety.

 

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

 

a) anglický jazyk,

 

b) francúzsky jazyk,

 

c) nemecký jazyk,

 

d) ruský jazyk,

 

e) španielsky jazyk,

 

f) taliansky jazyk.

 

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

 

a) dejepis,

 

b) geografia,

 

c) náuka o spoločnosti,

 

d) občianska náuka.

 

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

 

a) biológia,

 

b) fyzika,

 

c) chémia,

 

d) informatika,

 

e) matematika.

 

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

 

a) dejiny umenia,

 

b) deskriptívna geometria,

 

c) ekológia,

 

d) ekonomika,

 

e) estetika,

 

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

 

g) chorvátsky jazyk,

 

h) katolícke náboženstvo,

 

i) kresťanská etika,

 

j) latinčina,

 

k) literárna tvorba,

 

l) maďarský jazyk a literatúra,

 

m) muzikál,

 

n) poľský jazyk,

 

o) praktická časť odbornej zložky,

 

p) právo,

 

q) psychológia,

 

r) reformované náboženstvo,

 

s) slovenský jazyk a literatúra,

 

t) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

 

u) stretnutia s ľudovou kultúrou,

 

v) športový manažment,

 

w) teoretická časť odbornej zložky,

 

x) ukrajinský jazyk a literatúra,

 

y) základy športovej prípravy,

 

z) umenie a kultúra,

 

aa) rómsky jazyk a literatúra.

 

ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 

5 Klasifikácia

 

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

 

Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

 

Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a odsek 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

 

Upozornenie! O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

6 Organizácia maturitnej skúšky

 

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

 

Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.

 

Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

 

 


2018


20172016

 


2015