Projekty

 

Projekty  SOŠ Senica


 

Projekt: Fašiangy, Turice, Veľká noc príde- poznávanie kultúrnych tradícií


 

 
Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica v rámci projektu CEC5Kompletne logo.jpg • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety- Národný projekt transformuje výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách, ponúka reálne a konkrétne riešenia súčasných problémov, ktoré trápia školstvo aj verejnosť
 • Operačný program informatizácia spoločnosti - Tvoríme vedomostnú spoločnosť -  referenčným dokumentom, na základe ktorého je poskytovaná podpora zo štrukturálnych fondov na projekty informatizácie spoločnosti v období rokov 2007-2013
 • Remeslo má zlaté dno –  Projekt finančne podporený MŠVVŠ SR v rámci výzvy Propagácia odborného vzdelávania a prípravy nedostatkových odboroch vzdelávania
 • Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania – projekt realizuje NUCEM, je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 •  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania národný projekt realizuje NUCEM
 • Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – národný projekt
 • Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva- národný projekt , ktorý realizuje sekcia informatiky MŠVVŠ SR
 • Profesijný a kariérny rast učiteľov- národný projekt . Realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum Bratislava  
 • Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie - projekt realizuje BIOMASA, združenie právnických osôb. Predmetom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia, najmä využívanie biomasy a slnečnej energie v záujme znižovania negatívnych podmienok vplývajúcich na zmenu klímy.
 • ENERSOL SK  pod záštitou  MŠVVŠ SR  celoslovenská súťaže ENERSOL SK. Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnym kolom súťaže. Každoročne  ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
 • Trnavský samosprávny kraj, ako partner projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií (CEP – REC), vyhlásil Súťaž o najlepší inovatívny projekt realizovaný na území Trnavského samosprávneho kraja v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Víťazstvo si odniesol projekt Strednej odbornej školy Senica s názvom
 • Samsung School - riešenie manažmentu tabletovej učebne, ako i wifi routre, ktoré budú slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu tabletov v procese výučby. Školenia „Manažment tabletovej učebne“ sa realizujú vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove.

 

Efektívne šetrenie v priestoroch SOŠ Senica – regulácia tepla v budove SOŠ Senica prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie“. Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti wifi bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Výsledkom je ideálne vyregulovaný objekt. Ideálne nastavenie systému zabezpečí, že žiadna miestnosť nebude vykurovaná v čase, kedy nie je využívaná, čo umožní ušetriť veľké finančné prostriedky za vykurovanie a zároveň prispeje k ochrane životného prostredia. Prínosom systému je nastavenie teploty učební v rôznych časových pásmach.

Víťazný projekt bude publikovaný v brožúre vydanej v rámci projektu CEP-REC v náklade 5000 ks v ôsmych krajinách Európy (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Taliansko).

 • Ukážka energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budovprojekt zhodnotenia budovy školskej jedálne a kuchyne s využitím alternatívnych zdrojov energie. Projekt realizuje TTSK v spolupráci s našou školou.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Projekt Biomasa

Modrá škola

Mosty na Moravu

Študentská príručka Viedňou

Rok Cyrila a Metoda na SOŠ

 

 

 

 


 

 

ico4 ESF-1   Propagácia študijných a učebných odborov

 

ico4 ESF-2   Práca s PC a IKT

 

ico4 Interreg

 

ico4 Mosty na Moravu