Výchovný poradca

 

 

Konzultačné hodiny

 

Výchovný poradca: Mgr. Dana Bašnárová

Školský rok: 2021/2022

 

Párny týždeň

Utorok, Štvrtok  7:30 - 15:00

 

Nepárny týždeň

Pondelok, Streda, Piatok 7:30 - 15:00

Miestnosť:  eurokabinet

 

Plán práce výchovného poradcu - harmonogram úloh

 

August:

-          zasadnutie s predmetovými komisiami o individuálnom začlenení žiakov so ŠVVP, spoločne so školským psychológom

-          archivácia dokumentov z minulého školského roka

September:  

 • analýza žiakov 1. ročníkov (štúdium osobnej dokumentácie žiaka)
 • aktualizácia databázy PROFORIENTU z exportu ŠVS
 • opatrenia vyplývajúce z analýzy výchovného poradcu z predchádzajúceho škol. roka
 • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, CPPPP, ÚPSVaR Senica,  konzultácia plánu
 • doplnenie a spresnenie evidencie / databázy žiakov
 • zabezpečenie evidencie integrovaných žiakov a zaistenie vypracovania IVVP pre integrovaných žiakov
 • informačná tabuľa – nástenka
 • beseda „ V novej triede“

 

 

Október:

 • beseda „ V novej triede“
 • účasť žiakov končiacich ročníkov na Burze informácií v MsKS SE, (ÚPSVR SR v Senici)
 • konzultácie s triednymi učiteľmi –prehľad žiakov s poruchami učenia,  správania,   zabezpečenia vyšetrenia integrovaných žiakov CPPPP  
 • evidencia individuálne študujúcich žiačok z dôvodu materstva
 • individuálne konzultácie so žiakmi, spolupráca s CPPPaP
 • informácie rodičom na RZ
 • doplnenie informácií o evidencii VP (problémoví žiaci, indiv. začlenení)

 

November:   

 • prezentácia SŠ Myjava, účasť žiakov a pedagógov
 • zabezpečiť cez triednych učiteľov kontakty pre rodičov na odbornú verejnosť
 • beseda „ V novej triede“
 • individuálne konzultácie so žiakmi, spolupráca s CPPPaP
 • burza k povolaniam príprava DOD

 

December: 

 • analýza správania za 1. štvrťrok šk.r., pohovor so žiakmi so zníženou známkou zo správania
 • konzultácie s triednymi učiteľmi  a majstrami odbornej výchovy o práci so žiakmi  s poruchami správania        

   

 Január:   

 • analýza správania v 1.polroku školskom roku
 • konzultácie problémových žiakov s majstrami odbornej výchovy
 •  práca so žiakmi s poruchami , individuálna práca so žiakmi
 • Spolupráca s vedením SŠ na kritériách prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory a zaslanie kritérií na ŠVS v elektronickej podobe
 • Spolupráca s PPP a CVPP – návšteva školy, výmena informácií pre učiteľov

 

Február:      

 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere povolania
 • správania, evidencia a opatrenia
 • prihlášky na VŠ – zaslanie so sprievodnými listami

 

Marec:

 • kompletizácia prihlášok na VŠ, na nadstavbové štúdium
 • Individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi
 • beseda zameraná na otázky rasizmu, xenofóbie v spolupráci s koordinátorom pre prevenciu

 

Apríl:            

 • odoslanie prihlášok na stredné školy, VŠ,
 • spolupráca s ÚPSVaR
 • účasť žiakov na burze práce v DK Senici
 • beseda Obchodovanie s ľuďmi
 • vyžiadanie elektronických informácií od SVŠ o prihlásených žiakoch (program PS)
 • analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov – 3. štvrťročná klasifikácia (doplnenie databázy problémových
 • žiakov a ich zaslanie na CPPPaP

 

Máj:   

 • evidencia žiakov, ktorí sú prihlásení na VŠ 
 • priebežná evidencia žiakov prijatých na SŠ
 • zaslanie výsledkov prijímacích skúšok do ŠVS, zaslanie informácií do ŠVS o konaní, resp. nekonaní

 

Jún:    

 • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na VŠ
 • výsledky súťaží a olympiád priebežne zverejňovať na webovej stránke školy
 • hodnotenie úspešných študentov, osobné pohovory, stretnutie s vedením školy
 • záverečné vyhodnotenie IVVP, uzatvorenie plánov, zváženie ďalších postupov v individuálnom zaradení žiaka so ŠVVP
 • uzavretie dokumentácie výchovného poradcu