Vyskúšali sme si carving ...

Spojili sme teóriu s praxou a dňa 17. 10. 2019 Denis Olah ukázal žiakom 2. ročníka odboru cukrár kuchár, ako sa pracuje s carvingovými nožmi.

24.10.2019

Súťaž o zlaté nožnice – UKÁŽ ČO VIEŠ

3. októbra 2019 sa naši šikovní žiaci zúčastnili celoslovenskej prehliadky odborných zručností budúcich kaderníkov a kozmetičiek v bratislavskej  Inchebe v súťaži o zlaté nožnice.

24.10.2019

Včelárenie na Slovensku a Plody Záhoria 2019

V dňoch 1. až 4. 10. 2019 sa v Dome kultúry v Senici konala výstava  VČELÁRENIE NA SLOVENSKU  a zároveň výstava ovocia a zeleniny PLODY ZÁHORIA 2019, na ktorej sa zúčastnili  žiaci učebného odboru cukrár kuchár z 2. a 4. ročníka a žiaci študijného odboru kozmetik zo 4. ročníka.

17.10.2019

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Senica, zapísanú v Liste vlastníctva č. 3539, súpisné číslo 532 na  parcele č.3111/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na ulici Továrenská 532, PSČ 905 01 Senica. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

15.10.2019

Deň armády SR v Brezovej pod Bradlom

Dňa 22.9.2019 prišli najvyšší predstavitelia vlády SR do Brezovej pod Bradlom kde sa uskutočnili oslavy ku Dňu armády Slovenskej republiky. Slovensko si pripomenulo Deň Ozbrojených síl SR symbolicky v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov v bitke pri Brezovej pod Bradlom v roku 1848.

9.10.2019

Európsky deň jazykov - EDL 2019 v SOŠ Senica

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov každý rok 26. septembra. I tento rok sa naša škola zapojila do „oslavy lingvistickej rozmanitosti v Európe“ svojimi aktivitami. EDL 2019 sa u nás začal prezentáciou Ukrajiny ukrajinskými žiakmi...

2.10.2019
Zobraziť všetky »