Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 02. 09. 2020 o 8,00 hod. v jednotlivých triedach v budove školy. Zoznam všetkých tried bude vyvesený na vchodových dverách.Budova školy bude pre príchod žiakov otvorená od 07,15 do 08,00 hod. 

Po vstupe do budovy sú žiaci povinní nechať si riadne nasadené rúško až do momentu, keď budovu školy opustia. Žiaci po vstupe do budovy pôjdu priamo do určenej triedy, kde ich bude čakať triedny učiteľ. Žiaci sa neprezúvajú, neodkladajú si žiadne veci do skriniek na chodbách. Všetky veci si berú so sebou do tried a po skončení vyučovania si ich zoberú so sebou. Skrinky sa im pridelia až po 15. 09. 2020.

Žiakom prvých ročníkov bude v triede odovzdaný čipový prívesok na zaznamenávanie dochádzky a vstup do školy, cena čipového prívesku je 1,00 €.

Otvorenie školského roka bude trvať približne 3 vyučovacie hodiny, na ktorých budú žiaci oboznámení so školským poriadkom, epidemiologickými opatreniami školy a špecifickými podmienkami výučby od 02. 09. 2020 do 15. 09.2020.

Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy školy povolený nemajú. Do budovy školy je až do odvolania zakázaný vstup všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy!

Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školy, Manuál MŠVVa Š SR a dodržiavali nasledovné opatrenia: 

  • každý žiak musí mať pri vstupe do priestorov školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,
  • každý žiak musí mať so sebou náhradné ochranné rúško a hygienické vreckovky,
  • ak má žiak zdravotné problémy na základe lekárskeho potvrdenia, môže mať rúško nahradené ochranným štítom,
  • pri vstupe do školy bude žiakom meraná teplota a žiaci si dezinfikujú ruky,
  • školský bufet je v období od 02. 09. 2020 do 15. 09. 2020 zatvorený,
  • každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy vyplnené a podpísané tlačivo "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu", ktoré odovzdá triednemu učiteľovi,
  • ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je povinný priniesť vyplnené a podpísané tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti",
  • školské vyučovanie na teoretickom aj praktickom vyučovaní v období od 02. 09. 2020 do 15. 09. 2020 bude prebiehať do 12,00 hod. bez stravovania žiakov v školskej jedálni.