Nové odbory na SOŠ Senica

Naša škola Stredná odborná škola Senica reaguje na nové požiadavky pracovného trhu a snaží sa získať študentov zavedením nových odborov. Hlavným účelom je zvýšiť atraktivitu ponuky odborného vzdelávania a spolu so zavádzaním spolupráce so zamestnávateľmi pritiahnuť záujem žiakov a rodičov k tomuto typu odborného vzdelávania.

V spolupráci so zamestnávateľmi sa v SOŠ Senica v školskom roku 2016/2017 budú otvárať  nové učebné a študijné odbory.

Od 1. septembra 2016 je v spolupráci s COOP Jednota Senica,  spotrebné družstvo, v študijných odboroch podporovaný študijný odbor 6442 K obchodný pracovník. V tomto študijnom odbore budú žiaci dostávať podnikové štipendium v závislosti od prospechu vo výške 20 - 60 € mesačne,  plus odmenu za produktívnu prácu. 

V trojročných odboroch podporí vzdelávanie v učebnom odbore 2954 H mäsiar spoločnosť Svaman, spol. s r. o. Myjava. Študenti v tomto  odbore získajú finančné ohodnotenie v zmysle zákona 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave za produktívne práce a zároveň podnikové štipendium od zamestnávateľa - poskytovateľa odborného výcviku.

Škola rozšírila aj  ponuku  pre nadstavbové štúdium študijným odborom 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktorý je určený pre  absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby.

Keďže máme ako škola viaceré enviroaktivity, od septembra 2016 budeme otvárať nový študijný odbor 3693 K technik energetických zariadení budov so vzdelávacím programom zameraným na zariadenia vyrábajúce a spotrebúvajúce energiu s dôrazom na využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Posledným odborom, ktorý je zaradení v sieti študidjných a učebných odborov je učebný odbor 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia.

 

Nové odbory od 1. 09. 2016 

icopdf   2954 H mäsiar 

icopdf  3693 K technik energetických zariadení budov

icopdf   6403 L podnikanie v remeslách a službách

icopdf  6442 K obchodný pracovník

icopdf  2466 H 01 mechanik opravár strojov a zariadení